• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Πτώση των φύλλων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
-Προσεκτική παρατήρηση των διαδοχικών σταδίων της πτώσης των φύλλων.
— Σύγκριση της πτώσης των φύλλων διαφορετικών δένδρων ή θάμνωνσε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
σκοπος
Προώθηση της γνώσης των ειδών και ανάπτυξη της παρατηρητικότη­τας.
διαδικασια
Κάθε ομάδα εργασίας ασχολείται με την παρατήρηση τεσσάρων δέν­δρων ή τεσσάρων θάμνων από τα είδη που είναι διαδεδομένα στην πε­ριοχή. Τα είδη αυτά πρέπει να είναι γνωστά στα παιδιά από παλιότερες δραστηριότητες. Σε δύο εκδρομές ή περιπάτους στο δάσος, σε διάστημα δύο έως τεσσάρων εβδομάδων, τα παιδιά πρέπει να εκτιμήσουν τα παρα­κάτω στοιχεία:
—Ποσότητα των φύλλων που παραμένουν πάνω στα δένδρα που έχουνδιαλέξει για παρατήρηση.
—Χρώμα των φύλλων που είναι πάνω στα δένδρα και αυτών που έχουνπέσει στο έδαφος.
Συλλέγουν δείγματα από τα φύλλα αυτά και τα παραδίδουν στον εκπαι­δευτή, ο οποίος τα βοηθάει να κάνουν κι άλλες παρατηρήσεις. Τα παιδιά σημειώνουν τις σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στο Φαινόμενο της πτώσης των φύλλων, π.χ. μεταξύ νέων και γέρικων δέν­δρων, δένδρων του εσωτερικού του δάσους και δένδρων της παρυφής του, καθώς και μεταξύ υγιών και άρρωστων δένδρων.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η πρώτη εκδρομή ή περίπατος πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου πτώσης των φύλλων. Η επιλογή των δένδρων ή των θάμνων γίνεται ανάλογα με τα είδη που υπάρχουν στην περιοχή του κάθε σχολείου. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί κάλλιστα να γίνει επίσης σε πάρκα και κήπους.
Διαφορετικές ομάδες παιδιών μπορούν να ασχοληθούν με τα ίδια είδη σε διαφορετικά σημεία του δάσους και να συγκρίνουν κατόπιν τις παρα­τηρήσεις τους.
αξιοποιηση
Οι παρατηρήσεις σημειώνονται στο ειδικό συμπληρωματικό έντυπο αυ­τής της δραστηριότητας.
Στην πρώτη στήλη αναγράφεται το όνομα του είδους που παρατηρήθη­κε.
Στη δεύτερη αναγράφεται η εκτίμηση της ποσότητας των φύλλων που παραμένουν πάνω στο δένδρο, ανάλογα με την κλίμακα που προτείνεται στο έντυπο.
Στην τρίτη τα παιδιά χρωματίζουν το έντυπο προσπαθώντας να πλησιά­σουν τη χρωματική κλίμακα που προβλέπεται σ' αυτό. Στην τέταρτη στήλη σημειώνονται όλες οι παρατηρήσεις σχετικά με την πτώση των φύλλων και οι διαφορές από δένδρο σε δένδρο.
Τέλος, ο εκπαιδευτής προκαλεί συζήτηση και την κατευθύνει με τρόπο ώστε να γίνει σύγκριση όλων των παρατηρήσεων και να προκύψει ένα γενικό συμπέρασμα σχετικά με το φαινόμενο.
προετοιμασια / οργανωση
Επιλογή μιας περιοχής για εκδρομή। Για τα παιδιά των πόλεων μια εκδρομή σε πάρκα και κήπους μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη। Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μάθει προηγουμένως τα κύρια είδη της περιο­χής και να τα υποδείξει στα παιδιά.
ΥΛΙΚΑ
—Συμπληρωματικό έντυπο
—Οδηγός αναγνώρισης φυτών

Πτώση των φύλλων
Συμπληρωματικό Έντυπο
(φύλλο εργασίας)
Ομάδα: Ημερομηνία;
-Τόπος:

Είδος
Φύλλωμα
4/4 3/4 1/2 1/4 0
Χρώματα: πράσινο-κίτρινο -κόκκινο-καφέ-μαύρο
Παρατηρήσεις