• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΑΡΧΗ

Συνέντευξη με τον Δασάρχη
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συνέντευξη με τον Δασάρχη ή έναν Δασικό Υπάλληλο σχετική με διάφορα θέματα του επαγγέλματος τους.
σκοπός
—Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με:
—το επάγγελμα του δασικού υπαλλήλου
—τη δασική οικονομία
—τα προβλήματα της δασοπονίας και της δασικής πολιτικής
—Εξάσκηση των παιδιών στην προετοιμασία μιας συζήτησης / συνέντευξης ως μέσον συλλογής πληροφοριών.
διαδικασία
Η ομάδα εργασίας προετοιμάζει τη δραστηριότητα κάνοντας έναν κατά­λογο των θεμάτων προς συζήτηση. Τα παιδιά συσκέπτονται για τον τρόπο, με τον οποίο θα οργανώσουν τη συνέντευξη, τα θέματα που θα καλυφθούν και τις αρμοδιότητες καθενός κατά τη διάρκειά της: δηλα­δή, ποιος θα καλωσορίσει τον προσκεκλημένο, πόνος θα κάνει τις ερω­τήσεις σε κάθε θέμα, πόσο χρόνο διαθέτει ο καθένας για να θέσει τις ερωτήσεις του, ποιος παρακολουθεί (διακριτικά) το χρόνο, ποιος ευχα­ριστεί στο τέλος τον προσκεκλημένο κτλ.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τα παιδιά που παίζουν τους δημο­σιογράφους θα βρουν τρόπους να καταγράψουν τις απαντήσεις του Δα­σάρχη, είτε γραπτώς είτε μαγνητοφωνώντας τη συνέντευξη. Μετά τη συνέντευξη, τα παιδιά θα ασχοληθούν με την επεξεργασία των απαντήσεων, ώστε να παρουσιάσουν τις πληροφορίες που απέκτησαν σε ευρύτερο κοινό: π.χ. το σύνολο της τάξης τους.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τα παιδιά θα πρέπει να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες του εκπαιδευτή σχετικά με την τεχνική μιας συνέντευ­ξης: παρουσίαση και χαιρετισμός του προσκεκλημένου, παρακολούθη­ση του χρόνου, αποφυγή άσκοπης πολυλογίας σε θέματα που έχουν εξαντληθεί...
Η ομάδα των «δημοσιογράφων» πρέπει να αποτελείται το πολύ από 8 άτομα. Τα υπόλοιπα παιδιά θα παρακολουθήσουν τη συνέντευξη, ως κοινό, και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δικές τους ερωτήσεις στο τέλος της συνέντευξης. Ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει στα παιδιά ένα συμπληρωματικό έντυπο με θέματα προς συζήτηση με τον Δασάρ­χη. Ενδείκνυται το έντυπο αυτό να δοθεί μετά την προκαταρκτική συζή­τηση για το σχεδιασμό της συνέντευξης που θα κάνουν τα παιδιά και μόνο σε περίπτωση που το θεματολόγιο των ερωτήσεων τους δεν καλύ­πτει σημαντικά θέματα.
αξιοποίηση
Μετά το τέλος της συνέντευξης, οι «δημοσιογράφοι» θα παρουσιάσουν στο σύνολο της τάξης συστηματοποιημένες, κατά θέμα, τις απαντήσεις του Δασάρχη, καθώς επίσης και τις εμπειρίες τους τόσο κατά τον σχε­διασμό της συνέντευξης όσο και κατά τη διάρκεια της. Η συζήτηση που θα επακολουθήσει μπορεί να περιστραφεί γύρω από δύο θέματα:
—τις πληροφορίες του Δασάρχη και τις καινούριες γνώσεις που απο­κτήθηκαν
—τη σύγκριση της γνώμης που είχαν τα παιδιά για το επάγγελμα τουΔασικού πριν από τη συνέντευξη και αυτής που σχημάτισαν μετά απόαυτή.
προετοιμασία / οργάνωση
Ραντεβού με τον Δασάρχη.
ΥΛΙΚΟ
Γραφική ύλη, κατάλογος ερωτήσεων, ενδεχομένως μαγνητόφωνο।

1. Συνεννόηση με τον Δασάρχη για τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκειατης συνέντευξης.
2. Προετοιμασία: Συγκέντρωση των πιθανών ερωτήσεων, επιλογή τωνερωτήσεων, ταξινόμηση κατά θέμα, σχεδιασμός της δομής της συνέν­τευξης:
α. χαιρετισμός, ευχαριστίες.
β. προσωπικές ερωτήσεις (σχετικά με το επάγγελμα), γ. τεχνικές ερωτήσεις (σχετικά με τη δασική πολιτική, τις τεχνικές της δασοπονίας).
δ. τοποθέτηση του Δασάρχη πάνω στα διάφορα θέματα που αφορούν στο δάσος (διορθωτικά μέτρα, μέλλον του δάσους, μέλλον του επαγγέλ­ματος). ε. ευχαριστίες, αποχαιρετισμός.
— Κατανομή των αρμοδιοτήτων
3. Παραδείγματα ερωτήσεων
—Πληροφορίες σχετικές με τον ίδιο και τον τρόπο που αντιλαμβάνεταιτο επάγγελμά του
—Συνθήκες εργασίας
—Περιοχή ευθύνης του (έκταση, όρια, χώρος εργασίας)
—Εικόνα του επαγγέλματος, (είδος εργασιών, εποχιακές μεταβολές,μόρφωση, επαφές και συνεργασίες...)
—Δασική Πολιτική: οι δασικοί και το κοινό, η αστυνόμευση του δάσους, οι σχέσεις με τη Διοίκηση, τους πολιτικούς, τα σχολεία, η προστασία της φύσης, η αναψυχή στο δάσος.
—Προστασία του δάσους: προστατευόμενα είδη, μείωση ή εξάλειψητων κινδύνων που το απειλούν.
—Δασική οικονομία, επιλογή των δασικών ειδών, διαχειριστικά προ­γράμματα, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων...
—Προσωπική τοποθέτηση πάνω στα προβλήματα του δάσους στο μέλλον.
Συμπληρωματικό Έντυπο