• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αναψυχής στο δάσος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
—Εντοπισμός των κατασκευών αναψυχής και των ορατών επιπτώσεων της χρήσης τους στο δάσος.
—Συγκριτική μελέτη δύο τετραγώνων-δειγμάτων φυτικής κάλυψηςμε διαφορετική πίεση από ανθρώπινη παρουσία (αναψυχή).
ΣΚΟΠΟΣ
—Αναγνώριση της αρνητικής πλευράς των δραστηριοτήτων αναψυχήςστο δάσος.
—Εκπαίδευση των παιδιών στο να σέβονται και να προστατεύουν τοφυσικό περιβάλλον.
—Γνωριμία με τα φυτικά είδη.
διαδικασία
Κάθε ομάδα εργασίας χαράζει δύο δρομολόγια στο εσωτερικό του δά­σους πριν από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας. Το ένα δια­σχίζει περιοχές με διάφορες κατασκευές αναψυχής και με μεγάλη συ­χνότητα επισκεπτών και το άλλο περιοχές σχετικά ήσυχες και ανέπαφες από έντονη ανθρώπινη παρουσία. Οι κατασκευές αναψυχής, τα ίχνη των επισκεπτών, οι ενδεχόμενες φθορές που έχουν προκληθεί σημειώ­νονται και εκτιμώνται (ένταση, καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, καταστροφές στις αναδασωτικές προσπάθειες. Βλέπε συμπληρωματικό έντυπο).
Συμπληρωματική έρευνα: «Βάδισμα και βλάστηση» Τα παιδιά οριοθετούν 2 τετράγωνα πλευράς 5 μ. (οι γωνιές σημαδεύον­ται με κλαδιά πακτωμένα στο έδαφος): το ένα στην περιοχή επίδρασης μιας κατασκευής αναψυχής και το άλλο σε περιοχή παρόμοια με την πρώτη (βλάστηση, έδαφος, φωτισμός κτλ.), αλλά σχετικά ανέπαφη από το κοινό. Καταγράφουν τα φυτικά είδη που φυτρώνουν σε κάθε τετρά­γωνο (ξυλώδη φυτά, ποώδη φυτά). Για οικογένειες με είδη που αναγνω­ρίζονται δύσκολα, σημειώνεται μόνο ο αριθμός των ειδών, π.χ. 6 είδη Αγροστωδών, 5 είδη Συνθέτων, 3 είδη Τυχανθών κτλ. Εκτιμούν το ποσοστό κάλυψης του εδάφους: α) από το σύνολο της βλάστησης και β) από ορισμένα είδη ή ομάδες ή οικογένειες κτλ. (βλέπε επίσης δραστη­ριότητα: «Αποτύπωση και καταγραφή της βλάστησης»). Τα παιδιά, τέλος, παρουσιάζουν σχηματικά την κατάσταση της επιφά­νειας του τετραγώνου (βλ. συμπληρωματικό έντυπο) και σχεδιάζουν με απλά σύμβολα την κατασκευή αναψυχής, το γυμνό έδαφος, τη βλά­στηση (τα κύρια φυτά) κτλ. Κάθε είδος μπορεί να χαρακτηριστεί με έναν αριθμό και να τοποθετηθεί στην θέση που του αντιστοιχεί στο σχήμα. Ο αριθμός σύμβολο του είδους συνοδεύεται, εντός παρενθέσεως, από τον κωδικό αριθμό του ποσοστού κάλυψης του είδους (βλ. συμπλη­ρωματικό έντυπο).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ως κατασκευές αναψυχής θεωρούνται οι οργανωμένοι παιδότοποι, οι χώροι θέας, οι χώροι προσωρινής στάσης, τα παγκάκια, οι βρύσες, οι τραπεζοπάγκοι, τα κιόσκια και γενικά οι οργανωμένοι χώροι υπαίθριας αναψυχής. Οι πίστες του σκι, οι διαδρομές ανωμάλου δρόμου ή άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές αναψυχής
Ηλικία: 13-Ε
Διάρκεια: 1 έως 2 1/2 ώρες (Ι ώρα εκδρομή 1 1/2 ώρα δειγματοληψία)
Εποχή: Α, Κ, Φ
Μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων στο δάσος των διαφόρων δραστη­ριοτήτων που συνδέονται με την αναψυχή σημειώνονται: το βάδισμα (που έχει ως συνέπεια το «ποδοπάτημα» της βλάστησης, του εδάφους, την εξαφάνιση των ειδών κτλ।), οι φωτιές στα δένδρα, το σπάσιμο των κλαδιών, οι φθορές στους φλοιούς (χάραγμα ονομάτων, ημερομηνιών κτλ.), η ανεξέλεγκτη συλλογή λουλουδιών, τα εγκαταλειμμένα απορρίμματα, οι θόρυβοι, οι επιπτώσεις από τη στάθμευση των οχημάτων κτλ. Οι ομάδες εργασίες πρέπει να αποτελούνται από 4 άτομα και κάθε ομά­δα ακολουθεί το δικό της δρομολόγιο. αξιοποίηση
Παρουσίαση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων, συγκρίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαφόρων ομάδων. Μπορεί να προκληθεί (ή να α­κολουθήσει) συζήτηση με το δασάρχη πάνω στο θέμα «Αναψυχή στο δάσος» (βλέπε συμπληρωματικό έντυπο).
προετοιμασια / οργανωση
Αναγνώριση των δρομολογίων και των περιοχών δειγματοληψίας.
ΥΛΙΚΑ
Γραφική ύλη, συμπληρωματικά έντυπα.