• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Το Δάσος τον αύριο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
— Καταγραφή των δασικών ειδών σε επιφάνειες φυσικής αναγέννησηςή τεχνητής αναδάσωσης.
σκοπός
—Γνωριμία με τις μεθόδους και τα προβλήματα της δασικής οικονο­μίας.
—Αναγνώριση των φυτών.
διαδικασια
Ο εκπαιδευτής επιλέγει μια περιοχή με δασικές εκτάσεις, όπου παρατη­ρείται αναγέννηση του δάσους είτε με φυσική διαδικασία είτε ύστερα από αναδάσωση. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων και κάνουν έναν περίπατο ακολουθώντας ένα προδιαγεγραμμένο δρομολό­γιο στην επιλεγμένη περιοχή. Στόχος τους είναι να περιγράψουν τις επιφάνειες αναγέννησης που θα συναντήσουν:
—Χαρακτηριστικά της επιφάνειας
—Είδη δένδρων
—Ποσοστιαία κάλυψη από κάθε είδος
—Ύψος των δενδρυλλίων
—Φυσική ή τεχνητή αναγέννηση
—Ίχνη βόσκησης
— Τυχόν μέτρα που υπάρχουν για την προστασία των δενδρυλλίων.Τα στοιχεία αυτά τα καταγράφουν στο συμπληρωματικό έντυπο αυτήςτης δραστηριότητας.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οι επιφάνειες επιλέγονται τυχαία (όπως τις συναντούν τα παιδιά στη διάρκεια του περιπάτου τους). Τα παιδιά δεν ασχολούνται με πολύ μι­κρές ή πολύ μεγάλες επιφάνειες (περισσότερο από 500 μ3) για λόγους οικονομίας χρόνου. Επίσης αποφεύγουν επιφάνειες αναγέννησης, όπου τα δένδρα ξεπερνούν το ύψος ενός ανθρώπου. Προσέχουν, ώστε να μην προκαλέσουν βλάβες στα νεαρά φυτά και στις εγκαταστάσεις προ­στασίας (π.χ. φράχτες, συρματοπλέγματα).
Υπολογίζεται ότι μια ομάδα μπορεί να ασχοληθεί με 2-4 επιφάνειες την ώρα. Τα παιδιά αρχίζουν αναγνωρίζοντας τα φυτά που αναπτύσσονται και ύστερα προσπαθούν να αντιληφθούν αν η αναγέννηση είναι φυσική ή τεχνητή, με κριτήρια τις ηλικίες των δένδρων (ομήλικα σημαίνει ανα­δάσωση, διάφορες ηλικίες σημαίνει φυσική αναγέννηση) και την κατα­νομή τους στο χώρο (τυχαία σημαίνει φυσική αναγέννηση και οργανω­μένη σημαίνει αναδάσωση).
Η ομάδα εργασίας ασχολείται επίσης με τα ίχνη της βόσκησης και την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας - εάν υπάρχουν. Στο έντυ­πο θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τα σχετικά με την ένταση της βόσκη­σης και την έκταση των ζημιών που προκαλεί.
αξιοποιηση
Τα παιδιά θα πρέπει να αναγνωρίσουν σε κάθε επιφάνεια το είδος ή τα είδη που ενδιαφέρουν τη δασική εκμετάλλευση. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας θα περιστραφεί στα εξής θέματα:
—Ποιες επεμβάσεις στις αναγεννώμενες επιφάνειες προβλέπονται γιατο μέλλον;
—Ποιες δυσκολίες πρέπει να ξεπεράσει ο δασικός, ώστε να επιτύχειτους στόχους προστασίας και εκμετάλλευσης που έχει θέσει;
—Με ποια κριτήρια επιλέγει ένα είδος για αναδάσωση στις συγκεκριμένες συνθήκες της περιοχής;
—Ποια είναι τα είδη που φαίνεται ότι προτιμώνται από τους δασικούςκαι ποια η μορφή του μελλοντικού δάσους της περιοχής;
προετοιμασια / οργανωση
Επιλογή των περιοχών και των δρομολογίων περιπάτου. Πιθανός συν­δυασμός της δραστηριότητας αυτής με τη δραστηριότητα «Εκδρομή με τον Δασάρχη: Η διαχείριση του Δάσους».
ΥΛΙΚΟ
Βιβλία αναγνώρισης των φυτών, συμπληρωματικό έντυπο, γραφική ύλη, ενδεχομένως χάρτης της περιοχής.